Privacy Verklaring

Privacy Verklaring van de GOAG.

Contactgegevens:

Vereniging GOAG
info.goag@gmail.com
www.goag.nl

postadres:


De GOAG is te bereiken via het contactformulier op de website of via de mail: info.goag@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Goag respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam (bij aanmelden als lid via de website)
– Adresgegevens (bij aanmelden als lid via de website)
– Telefoonnummer (bij aanmelden als lid via de website)
– E-mailadres (bij aanmelden als lid via de website)
– Bankgegevens (bij aanmelden als lid via de website)

De gegevens van onze vereniging en van onze leden worden online opgeslagen via DropBox.

De website van de GOAG traceert hun bezoekers niet. Er worden dus geen IP-adressen, locatiegegevens en andere gegevens van uw bezoek aan onze site verzameld.

De GOAG heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons mail adres, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De GOAG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Voor de eventuele nieuwsbrief en/of informatie mails
• Voor onze leden administratie
• Voor het verwerken van onze automatische incasso’s en facturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De GOAG neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
De GOAG gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of -systemen:

– WordPress
Als bezoekers reacties achterlaten op de site of contact opnemen via het contactformulier, verzamelt de GOAG de data getoond in het reactieformulier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De GOAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De GOAG deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de GOAG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij beschikken over u, in een computerbestand naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons mail adres.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De GOAG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De GOAG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info.goag@gmail.com.